K2 item: Finn Altschuler, Peter Jakobsen

Efter Autorisationsloven er det forbeholdt autoriserede sundhedspersoner at udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed. Det gælder læger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopater, jordemødre, kliniske tandteknikere, kontaktlinseoptikere, optometrister og tandplejere samt behandlerfarmaceuter.

Styrelsen for Patientsikkerhed meddeler autorisation til sundhedspersoner, der har gennemført den relevante uddannelse, og fører register over alle autoriserede sundhedspersoner.

Vurderes en sundhedsperson at være til fare for patientsikkerheden har Styrelsen for Patientsikkerhed efter Autorisationsloven mulighed for midlertidigt at fratage autorisationen, indskrænke retten til at udøve faglig virksomhed inden for et bestemt område eller sætte sundhedspersonen under skærpet tilsyn i en nærmere bestemt periode. Mens det vurderes, om der er grundlag for at fratage autorisationen eller pålægge andre sanktioner kan styrelsen nedlægge forbud mod, at sundhedspersonen helt eller delvist udøver faglige virksomhed.

Sundhedspersonen kan selv frivilligt fraskrive sig autorisationen for en bestemt periode eller indtil videre, hvilket kan være et alternativ til en autorisationsfratagelse.

En frataget eller frivilligt fraskrevet autorisation kan generhverves efter ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er en betingelse for at generhverve autorisationen, at de forhold der begrundede fratagelsen af autorisationen ikke længere er til stede.

Styrelsens afgørelser om autorisationsfratagelse og andre sanktioner samt generhvervelse er forvaltningsretlige afgørelser, der kan indbringes for domstolene.

Alene domstolene kan bestemme at en autorisation endeligt skal fratages, hvilket sker ved en af Styrelsen for patientsikkerhed anlagt civil retssag herom. Forinden anlæggelse af retssagen indhenter Styrelsen for Patientsikkerhed en udtalelse fra Retslægerådet, hvorefter sundhedspersonen får lejlighed til skriftligt at udtale sig til sagen eller afgive en redegørelse på et møde med styrelsen, hvor en repræsentant for Retslægerådet tillige er til stede.

Vi rådgiver og bistår sundhedspersoner med sager om autorisationsforhold, herunder autorisationsfratagelse, virksomhedsindskrænkning, skærpet tilsyn, forbud og generhvervelse samt fører retssager herom.